CGAL 5.4.4 - Linear and Quadratic Programming Solver
CGAL::Quadratic_program< NT > Member List

This is the complete list of members for CGAL::Quadratic_program< NT >, including all inherited members.

is_linear() constCGAL::Quadratic_program< NT >
is_nonnegative() constCGAL::Quadratic_program< NT >
NT typedefCGAL::Quadratic_program< NT >
Quadratic_program(CGAL::Comparison_result default_r=CGAL::EQUAL, bool default_fl=true, const NT &default_l=0, bool default_fu=false, const NT &default_u=0)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_a(int j, int i, const NT &val)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_b(int i, const NT &val)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_c(int j, const NT &val)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_c0(const NT &val)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_d(int i, int j, const NT &val)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_l(int j, bool is_finite, const NT &val=NT(0))CGAL::Quadratic_program< NT >
set_r(int i, CGAL::Comparison_result rel)CGAL::Quadratic_program< NT >
set_u(int j, bool is_finite, const NT &val=NT(0))CGAL::Quadratic_program< NT >